Здравствуйте Гость .

Як працюватимуть комісії, які приймають рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних

Постановою КМУ від 21 лютого 2018 р. № 117 затверджено Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, а саме:

► Комісії контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС) та комісії центрального рівня (ДФС).

До складу комісій регіонального рівня включаються посадові особи головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

До складу комісії центрального рівня включаються посадові особи ДФС.

► Комісія контролюючого органу складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж семи членів.

Голови комісій регіонального рівня та їх персональний склад затверджуються головними управліннями ДФС в областях, м. Києві та Офісом великих платників податків ДФС. Головою комісії регіонального рівня призначається перший заступник або заступник керівника головного управління ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

Голова комісії центрального рівня та її персональний склад затверджується ДФС.

У разі відсутності голови комісії контролюючого органу його обов’язки виконує заступник голови такої комісії. У разі відсутності голови комісії контролюючого органу та його заступника обов’язки голови комісії виконує один з членів комісії, який обирається комісією.

► Члени комісії контролюючих органів мають право:

  • ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, та брати участь у їх перевірці;
  • переглядати всю інформацію про платників податку на додану вартість, наявну в ДФС;
  • подавати пропозиції з питань, що розглядаються;
  • викладати окрему думку, оформлену в письмовій формі;
  • вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

Члени комісії контролюючих органів зобов’язані:

  • особисто брати участь у роботі комісії;
  • не розголошувати відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
  • виконувати в межах, передбачених цим Порядком, доручення голови комісії;
  • брати участь у голосуванні.

У разі неналежного виконання членом комісії регіонального рівня своїх обов’язків комісія шляхом надсилання відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє керівнику відповідного головного управління ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС про необхідність вирішення питання заміни такого члена комісії.

У разі неналежного виконання членом комісії центрального рівня своїх обов’язків комісія шляхом надсилання відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє Голові ДФС про необхідність вирішення питання заміни такого члена комісії.

► Голова, заступник голови, секретар та члени комісії контролюючого органу беруть участь у засіданні особисто та не мають права делегувати своїх представників для участі в її засіданні.

Засідання комісії контролюючого органу є правоможним за умови присутності на ньому не менше двох третин її затвердженого персонального складу.

Засідання комісії контролюючого органу проводиться обов’язково кожного робочого дня, а в разі наявності документів для розгляду — два рази на день.

У разі потреби проведення додаткового засідання пропозиції подаються голові комісії контролюючого органу від членів такої комісії.

Рішення комісії контролюючого органу приймається шляхом відкритого голосування.

Рішення комісії контролюючого органу приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів такої комісії.

У разі рівної кількості голосів голос головуючого є вирішальним.

Під час засідання секретарем комісії контролюючого органу ведеться протокол, в якому фіксуються прийняті рішення та надані доручення.

Присутній на засіданні комісії контролюючого органу голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії або член комісії, який не згоден з рішенням комісії або утримався від голосування, повинен викласти письмово окрему думку, яка додається до матеріалів засідання такої комісії.

► Рішення, прийняті комісіями контролюючих органів, підлягають реєстрації в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.

Матеріали засідання комісії контролюючого органу зберігаються десять років.

► Комісія контролюючого органу перевіряє подані платником податку копії документів щодо їх достовірності шляхом звірки даних, які містяться в таких копіях документів, з даними, що надходять або можуть бути отримані з інших джерел інформації (реєстри, що ведуться державними органами, документи, зокрема електронні).

► Особи, які не є членами комісії контролюючого органу, не можуть брати участі у заслуховуванні доповідей членів комісії, внесенні пропозицій, обговоренні та голосуванні.

 

Джерело: Бухгалтер 911

дата публикации: Март-06-2018 автор: admin

Авторизуйтесь для добавления и прочтения комментариев

Партнёры: