28-01-2019 | категорія: Новини

До уваги платників податку на прибуток Аналіз змін до Податкової декларації з податку на прибуток


Наказом МФУ від 19.10.2018 № 842 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (набув чинності 14.12.2018 р.), внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом МФУ від 20.10.2015 № 897.

Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період – 2018 рік рекомендовано подавати за оновленою формою (з урахуванням змін, внесених наказом №842).

Наказом №842 внесено зміни до основної частини декларації:

- рядок 5 заголовної частини декларації та рядки "Код за ЄДРПОУ 1" у додатках до декларації замінено на "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта 1";

- рядок 9 заголовної частини декларації "Особливі відмітки" доповнено категорією "платник єдиного податку" (для платників єдиного податку, які здійснювали на користь нерезидента – юридичної особи або уповноваженої ним особи будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України).

Також оновлені редакції додатків до декларації:

- додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації.

У зв'язку із включенням п. 15 до підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу, показники рядка 16 додатка, які враховуються у зменшення нарахованої суми податку на прибуток, доповнено рядком 16.5. Відповідно показник рядка 16 дорівнює сумі рядків (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5).

У рядку 16.5 відображається зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний звітний період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у відповідних товарних підкатегоріях УКТЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у відповідних товарних підкатегоріях УКТЗЕД, визначених у п. 15 підр. 4 розд. XX Кодексу.

До рядка 16.3 додатка ЗП внесено редакційні зміни (тепер зазначається показник рядка 16.4.2 додатка до декларації попереднього звітного (податкового) року, тобто сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів у минулих періодах не врахована у зменшення податку за попередній звітний (податковий) рік).

- додаток ПН до рядка 23 ПН декларації.

З урахуванням змін, внесених Законом України від 07.09.2017 № 2146, до пп. 141.4.10 ст. 141 Кодексу, показник рядка 22 таблиці 1 додатка поширено на інші доходи за державними цінними паперами.

- додаток РІ до рядка 03 РІ декларації (розділ "Резерви банків та небанківських фінансових установ" оновлено новими різницями).

- розділ "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій оновлено різницями:

на які збільшується фінансовий результат до оподаткування:

рядок 3.1.6.1 – сума 30% вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого КМУ відповідно до пп. 39.2.1.2 ст. 39 Кодексу (пп. 140.5.4 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.6.2 – сума 30% вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого КМУ відповідно до пп. 39.2.1.1 "г") ст. 39 Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (пп. 140.5.4 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.7 – розмір різниці між вартістю придбання товарів, робіт, послуг, та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки" (пп. 140.5.4 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.10.1 – сума повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, якщо така компенсація відповідно до Кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи - платника податку на доходи фізичних осіб (пп. 140.5.10 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.13 – сума витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за рахунок раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 140.5.13 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.14 – сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями на дату такого перерахування у розмірі, що перевищує 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.14 ст. 140 Кодексу);

на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування:

рядок 3.2.5 – сума субсидій, отриманих платником податку - суб'єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 140.4.4 ст. 140 Кодексу).

- розділ "Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Кодексу" оновлено різницями:

які збільшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 4.1.18 – сума доходу, отриманого від реалізації газу (метану) вугільних родовищ, на який було зменшено фінансовий результат до оподаткування відповідно до абз. 2 п. 16 підр. 4 розд. XX Кодексу, за результатами податкового року, що настає за податковим періодом застосування пільги – у разі відсутності цільового використання вивільнених від оподаткування коштів (п. 16 підр. 4 розд. XX Кодексу);

рядок 4.1.19 – від'ємна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами, .розрахованим станом на початок 2018 р. відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 р., та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 р. (п. 49 підр. 4 розд.XX Кодексу);

які зменшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 4.2.17 – сума доходу, отриманого від операцій з газом (метаном) вугільних родовищ (реалізація, переробка, спалювання) та/або похідною сировиною газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряною сумішшю із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання (п. 16 підр. 4 розд. XX Кодексу);

Зазначений порядок роз’яснений листом ДФС України від 04.01.2019 № 357/7/99-99-15-02-01-17.

 

Територіальні органи ДФС у Запорізькій області