11-06-2019 | категорія: Новини

Перевірки Держпраці щодо працевлаштування осіб з інвалідністю по-новому


Як ми вже писали, Уряд упорядкував питання контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Зокрема, прийнято зміни до Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, та до Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю.

Постановою від 05 червня 2019 р. № 466 затверджено:

 • Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні;
 • Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю.

Порядком зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць передбачено, що виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування осіб з інвалідністю, для яких таке місце роботи є основним.

Розгляд питання щодо зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць за звітний період здійснюється територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) протягом 30 календарних днів після подання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

У разі наявності розбіжностей показників у звітах про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю відділення Фонду протягом десяти календарних днів після виявлення розбіжностей повідомляє роботодавця, територіальний орган Держпраці, про незарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць за звітний період.

Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю визначає механізм проведення Держпраці планових та позапланових перевірок підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі - суб’єкти господарювання), щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (далі - Закон).

Предметом проведення перевірки є:

 • реєстрація суб’єктів господарювання у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі ¾ відділення Фонду);
 • подання суб’єктами господарювання до відділень Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • виконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами його внутрішнього трудового розпорядку.

Перевірки юридичних осіб повинні проводитися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Перевірки фізичної особи — підприємця повинні проводитися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.

Планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, що затверджуються Держпраці не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Держпраці оприлюднює критерії із зазначенням періодичності проведення планових перевірок суб’єктів господарювання шляхом їх розміщення на власному офіційному веб-сайті.

Держпраці не пізніше ніж за десять днів до дня початку проведення планової перевірки письмово повідомляють суб’єкта господарювання про проведення перевірки із зазначенням дати її початку і дати її закінчення; найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких проводиться планова перевірка; найменування органу державного контролю.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом за рахунок коштів Держпраці або вручається особисто під розписку суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі.

Строк проведення планової перевірки становить не більш як десять робочих днів, а щодо суб’єктів господарювання, які належать до суб’єктів мікро-, малого підприємництва - не більш як п’ять робочих днів.

Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

Сумарна тривалість усіх планових перевірок, що проводяться Держпраці протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 15 робочих днів.

Позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок:

 • за поданням суб’єктом господарювання письмової заяви до Держпраці про проведення позапланової перевірки за його бажанням;
 • для перевірки виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої планової або позапланової перевірки Держпраці чи її територіального органу;
 • за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, у разі подання документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позапланова перевірка в такому разі проводиться за погодженням з Мінсоцполітики;
 • за інформацією відділення Фонду щодо неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або невиправлення помилки у звіті про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення Фонду;
 • за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єкта господарювання у зв’язку з виявленими системними порушеннями законодавства про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

Строк проведення позапланової перевірки не перевищує десяти робочих днів, а щодо суб’єктів господарювання, які належать до суб’єктів малого підприємництва, — двох робочих днів.

Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний надавати посадовій особі Держпраці, її територіального органу для ознайомлення і перевірки такі документи:

 • перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання;
 • витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, видану контролюючим органом за основним місцем обліку неприбуткової організації;
 • штатний розпис;
 • особові картки, трудові книжки осіб з інвалідністю, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання;
 • зведений звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю для господарського об’єднання та окремі звіти об’єднання та підприємств;
 • звіти з праці (форма № 1-ПВ);
 • копії документів, що підтверджують інвалідність працівників;
 • накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору, про відрядження, про відпустки осіб з інвалідністю тощо;
 • трудові договори (контракти), укладені суб’єктом господарювання з особами з інвалідністю (у разі їх укладення в письмовій формі);
 • табель обліку використання робочого часу;
 • розрахунково-платіжні відомості працівників і розрахунково-платіжні відомості (зведені);
 • договори, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг);
 • платіжні доручення за такими договорами, розрахунки витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації осіб з інвалідністю та включення до зазначених витрат заробітної плати осіб з інвалідністю, які працюють на відповідному підприємстві.

Суб’єкт господарювання під час проведення планової чи позапланової перевірки має право не допускати посадових осіб Держпраці, якщо:

 • перевірка проводиться з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких перевірок;
 • посадові особи Держпраці не надали копію повідомлення про проведення перевірки або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;
 • суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про проведення планової перевірки в порядку, передбаченому законом;
 • посадова особа не внесла запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання;
 • посадові особи Держпраці не пред’явили направлення, службові посвідчення та не надали копію направлення на проведення перевірки;
 • тривалість планової перевірки або сумарна тривалість планових перевірок перевищує граничну тривалість, встановлену законом, або тривалість позапланової перевірки перевищує граничну тривалість, встановлену законом;
 • Держпраці проводить повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведення позапланової перевірки;
 • Держпраці не затверджено та не оприлюднено на власному офіційному веб-сайті уніфіковану форму акта перевірки, в якому передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
 • у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження Мінсоцполітики на проведення позапланової перевірки.

За результатами перевірки складається акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

В акті перевірки зазначається інформацію про стан дотримання суб’єктом господарювання законодавства, а у разі його недотримання — детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт.

Крім того, в акті перевірки зазначається розрахунок виконання/невиконання суб’єктом господарювання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю за період, за який проводиться перевірка.

Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом перевірки, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб’єкта господарювання щодо проведення перевірки є невід’ємною частиною акта перевірки Держпраці чи її територіального органу.

У разі відмови суб’єкта господарювання від підписання акта перевірки посадова особа Держпраці вносить до такого акта відповідний запис.

На підставі акта, складеного за результатами перевірки, в ході якої виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки складається припис про усунення виявлених порушень.

У разі відмови суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання припису щодо усунення порушень вимог законодавства такий припис надсилається рекомендованим листом.

Приписи можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання в установленому законодавством порядку.

У разі коли за результатами перевірки встановлено факт невиконання суб’єктом господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, неподання до відділень Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, вживаються
заходи щодо притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності.

 

Бухгалтер 911